Regulamin

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy regulamin określa zasady:

1.1. działania sklepu internetowego „askan.pl”,

1.2. zakładania Konta Klienta w sklepie internetowym „askan.pl”,

1.3. sprzedaży towarów w sklepie internetowym „askan.pl”,

1.4. dokonywania płatności za złożone zamówienia,

1.5. realizacji zamówienia,

1.6. procedury reklamacyjnej,

1.7. odstąpienia od umowy,

1.8. ochrony danych osobowych (tzw. polityka prywatności)

oraz inne ogólne warunki umowne sprzedaży towarów w ramach sklepu internetowego „askan.pl”.

2. DEFINICJE

2.1. Karmac – Maciej Szczachor prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Karmac Maciej Szczachor w Komornikach (62-052) przy ul. Poznańskiej 139, NIP 7772774691, REGON 300534761.

2.2. Sklep internetowy „askan.pl” – sklep internetowy prowadzony przez Kamrac w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działający pod adresem www.askan.pl,

2.3. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego “askan.pl”, dostępny na stronie internetowej www.askan.pl w zakładce „Regulamin”,

2.4. Klient – osoba dokonująca zakupu w sklepie internetowym “askan.pl”,

2.5. Konto Klienta – indywidualne konto zarejestrowane na stronie sklepu internetowego „askan.pl”, przyspieszające proces składania zamówienia oraz umożliwiające Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego „askan.pl”, zakładane w sposób określony w pkt 6 Regulaminu,

2.6. Strona – Klient lub Karmac (zwane łącznie Stronami).

3. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO „ASKAN.PL”

3.1. Karmac w ramach sklepu internetowego „askan.pl” prowadzi zorganizowaną sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3.2. W sprzedaży w sklepie internetowym „askan.pl” znajdują się w szczególności zabawki dziecięce.

3.3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo opisane. Na stronie każdego towaru znajduje się w szczególności nazwa i zdjęcie towaru, cena, informacja o właściwościach itp.

4. SPRZEDAŻ TOWARÓW

4.1. Sprzedaż towarów w ramach sklepu internetowego „askan.pl” odbywa się na podstawie zamówienia złożonego u Karmac przez Klienta na odległość poprzez stronę internetową www.askan.pl. Przez złożenie zamówienia rozumie się kliknięcie przez Klienta na stronie sklepu internetowego „askan.pl” przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.2. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, określając w szczególności ilość (w sztukach) zamówionego towaru oraz wybiera sposób płatności i dostawy.

5. CENY

5.1. Ceny na stronie podawane są w wartości brutto (zawierają wszelkie należne podatki i cła).

5.2. Do ceny towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w pkt 9 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

6. KONTO KLIENTA

6.1. W ramach sklepu internetowego „askan.pl” każdy Klient ma możliwość założenia indywidualnego Konta Klienta (opcjonalnie).

6.2. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne.

6.3. Założenie Konta Klienta przyspiesza proces składania zamówienia przez Klienta (dane do realizacji zamówienia są wówczas automatycznie uzupełniane danymi podanymi przez Klienta podczas rejestracji Konta Klienta) oraz umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego „askan.pl”, takich jak:

6.3.1. „Twój Rabat" – umożliwiająca Klientowi sprawdzenie: aktualnie udzielonego rabatu, warunków do spełnienia w celu uzyskania uprawnienia do wyższego rabatu oraz ewentualne inne korzyści przypisane Klientowi,

6.3.2. „Obserwowane” – umożliwiająca Klientowi obserwowanie produktów, które zostały dodane do „Obserwowanych” za pomocą przycisku „Obserwuj” na stronie produktu „Historia zamówień” – umożliwiająca Klientowi wgląd w historię złożonych zamówień oraz sprawdzenie statusu ich realizacji,

6.3.3. „Moje dane” – umożliwiająca Klientowi dostęp do podanych danych osobowych oraz wyrażonych zgód oraz ich zmianę lub usunięcie,

6.3.4. „Historia zamówień” – umożliwiająca Klientowi wgląd w historię złożonych zamówień oraz sprawdzenie statusu ich realizacji,

6.3.5. „Przejdź do koszyka” – umożliwiająca Klientowi przejście do Koszyka obejmującego produkty dodane do koszyka w bieżącej sesji , a nie objętych jeszcze złożonym zamówieniem.

6.4. Rejestracji Konta Klienta można dokonać na stronie sklepu internetowego „askan.pl” pod adresem www.askan.pl.

6.5. W celu założenia Konta Klienta należy:

6.5.1. kliknąć ikonkę „Zarejestruj się” na stronie sklepu internetowego „askan.pl”,

6.5.2. wypełnić formularz rejestracji:

6.5.2.1. obligatoryjnie podać następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji (miasto, kod, ulicę, numer domu i lokalu, kraj), adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku osoby fizycznej także PESEL,

6.5.2.2. w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą należy obligatoryjne podać także firmę i NIP,

6.5.2.3. wpisać wybrane przez siebie indywidualne hasło umożliwiające dostęp do Konta Klienta, spełniające wymogi wskazane w pkt 6.6,

6.5.2.4. potwierdzić zapoznanie się oraz zaakceptować warunki Regulaminu,

6.5.2.6. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby założenia i korzystania z Konta Klienta sklepu internetowego „Askan”; fakultatywnie można wyrazić zgodę na inne cele przetwarzania danych, tam wskazane,

6.5.2.7. po wypełnieniu formularza rejestracji kliknąć przycisk „Wyślij” na końcu formularza, co po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji powoduje założenie Konta Klienta,

6.5.3. wyświetlona zostanie informacja o założeniu Konta Klienta, a informacja zawierająca dane podane podczas rejestracji (z wyjątkiem hasła) oraz złożone oświadczenia i zgody zostanie automatycznie wysłana na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

6.6. Hasło umożliwiające dostęp do Konta Klienta powinno składać się z co najmniej 8 znaków i zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne i powinno być zmieniane przez Klienta nie rzadziej niż co 30 dni.

6.7. W celu zalogowania się do Konta Klienta należy wpisać w formularzu logowania znajdującym się na górze strony sklepu internetowego „askan.pl” adres e-mail podany przy rejestracji oraz swoje indywidualne hasło dostępu do Konta Klienta oraz kliknąć ikonkę „Strzałki” po prawej stronie formularza logowania (stanowi przycisk „Zaloguj się”).

6.8. Szczegóły Konta Klienta są dostępne po kliknięciu przycisku „Moje konto” znajdującego się w prawym górnym rogu strony.

6.9. W celu dokonania modyfikacji Konta Klienta (podanych danych osobowych lub treści złożonych oświadczeń i zgód) należy:

6.9.1. zalogować się do Konta Klienta,

6.9.2. wejść na Konta Klienta klikając przycisk „Moje konto” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

6.9.3. wybrać zakładkę „Moje dane”,

6.9.4. wprowadzić modyfikacje podanych danych osobowych lub treści złożonych oświadczeń i zgód używając przycisku „Zmień” znajdujący się obok właściwych danych/oświadczeń zgód,

6.9.5. w przypadku, gdy odwołanie danej zgody uniemożliwia wykonywanie umowy z Klientem (np. brak akceptacji Regulaminu, brak zgody na przetwarzanie danych na potrzeby założenia i korzystania z Konta Klienta sklepu internetowego „Askan”, nie ma możliwości zmiany tych zgód – zamiast tego konieczne jest usunięcie Konta Klienta; to samo dotyczy przypadku chęci usunięcia danych, których podanie było w toku Rejestracji obligatoryjne (wymagane) – patrz pkt 6.5.2.

6.10. W celu usunięcia Konta Klienta należy skorzystać z przycisku „Usuń Konto Klienta” w zakładce „Opcje konta” w strefie Konta Klienta lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Askan pisemnie lub mailowo (dane kontaktowe podane są w pkt 15 Regulaminu).

7. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

Składanie zamówienia przez Klienta odbywa się następująco:

7.1. Należy wejść na stronę wybranego towaru poprzez kliknięcie ikonki danego towaru na stronie sklepu internetowego „askan.pl”.

7.2. Na stronie wybranego towaru, należy kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka". Produkt zostaje dodany do koszyka.

7.3. Pojawi się komunikat informujący, że produkt dodano do koszyka. W przypadku chęci kontynuowania zakupów, należy kliknąć przycisk „Anuluj” w odpowiedzi na pytanie w komunikacie, a następnie dodać do koszyka kolejny towar w sposób wskazany w pkt 7.2 z kolejnej strony towaru. W przypadku chęci rozpoczęcia składania zamówienia, należy kliknąć przycisk „OK" w odpowiedzi na pytanie w komunikacie lub przycisk „Pokaż Koszyk” znajdującą w prawym górnym rogu strony sklepu internetowego „Askan”.

7.4. Po wejściu na stronę Koszyka, by rozpocząć składanie zamówienia, należy kliknąć przycisk „Dalej".

7.5. Nastąpi automatyczne przekierowanie Klienta na stronę składania zamówienia. Złożenie zamówienia składa się z czterech kroków:

7.5.1. W „KROKU 1 – Przyjęcie zamówienia” wyświetlone zostaną informacje o towarach objętych zamówieniem, ich cenie, udzielonym rabacie oraz o łącznej kwocie do zapłaty; jeżeli Klient posiada kod rabatowy i chce z niego skorzystać, musi wpisać do w polu „Kod rabatowy” i kliknąć przycisk „Sprawdź kod”. W celu usunięcia wpisanego kodu rabatowego należy kliknąć przycisk „Resetuj kod”. Należy sprawdzić wyświetlone dane zamówienia (w razie potrzeby ich zmiany należy w celu usunięcia towaru należy w kolumnie „Usuń” zaznaczyć towary do usunięcia, a następnie kliknąć przycisk „Usuń zaznaczone”, natomiast w celu zmiany ilości zamawianego towaru należy w kolumnie „Ilość” wprowadzić odpowiednią ilość towaru a następnie kliknąć przycisk „Przelicz” by zmiana została wprowadzona), a następnie kliknąć przycisk „Dalej” by przejść na stronę wyboru sposobu kontynuowania składania zamówienia.

7.5.2. Na stronie wyboru sposobu kontynuowania składania zamówienia należy dokonać wyboru sposobu kontynuowania składania zamówienia. Możliwe jest kontynuowanie składania zamówienia bez konieczności rejestracji Konta Klienta (w tym celu należy kliknąć przycisk „Kontynuuj bez rejestracji”) lub dokonując logowania na Konto Klienta (w tym celu należy wpisać dane dostępu do Konta Klienta i kliknąć przycisk „Ok”). Jeżeli Konta Klienta nie zostało wcześniej założone, możliwe jest jego założenie (w tym celu należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się” i przejść przez procedurę Rejestracji, a po założeniu Konta Klienta wrócić na stronę Koszyka i ponownie rozpocząć procedurę składania zamówienia zgodnie z pkt 7.4.

7.5.3. Nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę „KROK 2 – Płatność i dostawa”.

7.5.4. W „KROKU 2 – Płatność i dostawa” wyświetlone zostaną różne metody płatności i dostawy oraz ich koszt (do wyboru są różne sposoby płatności oraz dostawy, umożliwiające według wyboru Klienta płatność z góry lub płatność przy odbiorze – dostępne sposoby dostawy dla każdego ze sposobu płatności i ich koszt wskazane zostały w pkt 8 i 9 Regulaminu). Należy wybrać jeden ze sposobów dostawy oraz płatności, zaznaczając wybraną opcję, a także podać dane do realizacji zamówienia:

a) obligatoryjnie podać następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji (miasto, kod, ulicę, numer domu i lokalu, kraj), adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku osoby fizycznej także PESEL,

b) w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą należy obligatoryjne podać także firmę i NIP,

c) fakultatywnie można podać informację o preferowanym języku komunikacji lub o źródle, z którego trafiłeś do sklepu internetowego „askan.pl”.

W przypadku zalogowania na Konto Klienta możliwe jest skorzystanie z automatycznego uzupełnienia danymi podanymi przez Klienta podczas rejestracji Konta Klienta (opcja „Tak jak w moich danych”) lub wybrać opcję „Użyj innych danych” i podać dane do realizacji zamówienia. Następnie należy potwierdzić zapoznanie się oraz zaakceptować warunki Regulaminu poprzez zaznaczenie właściwego pola („TAK, zapoznałem się i akceptuję warunki regulaminu i wiem że, jeśli jestem konsumentem, przysługuje mi 14-dniowe prawo odstąpienia od umowy”). Ponadto w polu „Uwagi do zamówienia” możliwe jest wpisanie dodatkowych uwag do składanego zamówienia. By przejść do kolejnego kroku składania zamówienia należy kliknąć przycisk „Dalej".

7.5.5. Nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę „KROK 3 – Podsumowanie”.

7.5.6. W „KROKU 3 – Podsumowanie” zostanie wyświetlone podsumowanie składanego zamówienia, obejmujące w szczególności informacje o danych Klienta do realizacji zamówienia, informacje o danych Karmac, towarach objętych zamówieniem, ich cenie, wybranym sposobie dostawy i jego koszcie, wybranym sposobie płatności i jego koszcie oraz o łącznej kwocie do zapłaty, terminie płatności i terminie realizacji zamówienia oraz złożonych oświadczeniach i zgodach, a także o obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad, prawie odstąpienia od umowy, procedurze reklamacyjnej, pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz inne wymagane informacje; należy sprawdzić dane zamówienia, podane dane osobowe i treść złożonych oświadczeń i zgód (jeżeli są niepoprawne należy je najpierw poprawić klikając przycisk „Wstecz”), a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, co powoduje złożenie zamówienia, które pociąga za sobą obowiązek zapłaty kwot wskazanych w podsumowaniu zamówienia (czyli zawarcie umowy na warunkach określonych w podsumowaniu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie).

7.5.7. Nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę „KROK 4 – Przyjęcie realizacji”.

7.5.8. Wyświetlone zostanie informacja o przyjęciu złożonego zamówienia do realizacji przez askan.pl, a podsumowanie złożonego zamówienia, które wyświetlone zostało w „KROKU 3 – Podsumowanie” zostanie automatycznie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku wyboru metody płatności „Karta/Przelewy24” nastąpi następnie automatyczne przekierowanie na stronę dokonywania płatności elektronicznych. Należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych. Po zakończeniu procedury płatności nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z informacją o pomyślnym zakończeniu procedury płatności.

7.6. Jeżeli Klient posiada Konto Klienta, złożone zamówienia widoczne są również w strefie Konta Klienta w zakładce „Historia zamówień”.

7.7. W przypadku, gdy askan.pl nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadomi on o tym Klienta, który bez wyznaczania dodatkowego terminu będzie mógł wówczas od umowy odstąpić. W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, askan.pl dokona niezwłocznego zwrotu wszelkich kwot uiszczonych przez Klienta.

8. SPOSOBY PŁATNOŚCI

8.1. Istnieją następujące sposoby płatności złożone zamówienie:

8.1.1. z góry:

a) płatność kartą kredytową("Karta/PayU"),

b) płatność za pomocą serwisu „PayU” ("Karta/PayU"),

8.1.2. przy odbiorze:

a) płatność przy odbiorze („Płatność za pobraniem”),

8.2. Wyboru sposobu płatności dokonuje się na stronie na stronie „KROK 2 – Płatność i dostawa”, o której mowa w pkt 7.5.3.

8.3. W przypadku wybrania jako metody płatności za towar "Karta/PayU", dyspozycję płatności trzeba zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Po naciśnięciu przycisku rozpoczęcia procedury zapłaty należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych, a po pomyślnym zakończeniu procedury płatności nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę z informacją o pomyślnym zakończeniu procedury płatności.

8.4. Płatność z góry - odbywa się bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Brak wpłaty skutkuje anulacją zamówienia.

8.5. W przypadku wybrania metody płatności za towar przy odbiorze „Płatność za pobraniem” zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki.

8.6. Własność sprzedanej rzeczy przechodzi na Klienta dopiero po zapłacie umówionej ceny.

9. DOSTAWA, ODBIÓR ZAMÓWIENIA

9.1. Możliwe są następujące sposoby dostawy lub odbioru zamówienia:

9.1.1. dostawa przez kuriera na adres wskazany przez Klienta,

9.2. Koszty dostawy na terenie Polski są następujące:

9.2.1. w przypadku wyboru płatności z góry i dostawy przez kuriera – 14,99 zł,

9.2.3. w przypadku wyboru płatności przy odbiorze i dostawy przez kuriera – 18,99 zł,

9.3. Nie prowadzimy sprzedaży i wysyłki poza granice Polski.

9.4. Zgodnie z Prawem przewozowym, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien żądać od przewoźnika niezwłocznego, protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient powinien niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, zgłosić przewoźnikowi żądanie ustalenia stanu przesyłki.

10. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

10.1. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Karmac dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko. W razie opóźnienia sprzedawcy, Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić.

10.2. Zazwyczaj czas realizacji zamówienia jest krótszy niż 30 dni i kształtuje się następująco:

10.2.1. w przypadku zamówień płatnych z góry są one kompletowane i nadawane (lub gotowe do odbioru) w ciągu 2-3 dni od dnia otrzymania zapłaty od Klienta,

10.2.2. przeciętny czas dostawy przesyłki przez kuriera to 48 godzin od momentu nadania,

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11.1. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej ze sklepem internetowym „Askan” bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

11.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

11.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Karmac o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną). Dane kontaktowe Karmac oraz adresy sklepów stacjonarnych podane są w pkt 15 Regulaminu.

11.4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

11.5. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi także Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

11.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

11.7. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Karmac), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Karmac został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Karmac może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.8. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

11.9. Klient zobowiązany jest odesłać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformuje Karmac o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Dane kontaktowe Karmac oraz adresy sklepów stacjonarnych podane są w pkt 15 Regulaminu.

11.10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11.11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11.12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

11.12.1. o świadczenie usług, jeżeli Karmac wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Karmac utraci prawo odstąpienia od umowy,

11.12.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Karmac nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

11.12.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

11.12.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

11.12.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

11.13. Oświadczenia o odstąpieniu można kierować na adres wskazany w pkt 15 Regulaminu.

12. REKLAMACJE

12.1. Karmac ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad.

12.2. Karmac odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli towar (rzecz sprzedana) ma wadę fizyczną lub prawną.

12.3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

12.3.1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

12.3.2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

12.3.3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

12.3.4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

12.4. Na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Jednakże Karmac nie jest odpowiedzialny względem Klienta za to, że towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień (producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent), jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

12.5. Karmac jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

12.6. Karmac jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

12.7. Karmac jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

12.8. Jeżeli towar ma wadę, Klient może:

12.8.1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady; w takiej sytuacji Karmac jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; Karmac może odmówić zadość uczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów,

12.8.2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Karmac niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie; tak określone uprawnienie sprzedającego doznaje ograniczeń określonych w pkt 12.8.2.1 i 12.8.2.2; obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady,

12.8.2.1. w warunkach określonych w pkt 12.8.2, Karmac nie może wymienić towaru na wolny od wad lub wady usunąć, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Karmac albo Karmac nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady,

12.8.2.2. w warunkach określonych w pkt 12.8.2, Klient może zamiast zaproponowanego przez Karmac usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Karmac; przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

12.9. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12.10. Klient, który wykonuje uprawnienie z tytułu rękojmi do odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do Karmac. Dane kontaktowe Karmac podane są w pkt 15 Regulaminu.

12.11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Karmac.

12.12. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

12.13. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

12.14. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczone rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a Karmac mimo żądania Klienta nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, Klient może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.

12.15. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

12.16. Karmac odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Karmac przewoźnikowi, jeżeli Karmac nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

12.17. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 12.16.

12.18. W terminie określonym w pkt 12.16 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

12.19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Przepis stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

12.20. Jeżeli określony przez Karmac lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Karmac odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

12.21. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się pkt 12.15 - 12.19 Regulaminu, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

12.22. Reklamacje można kierować na adres wskazany w pkt 15 Regulaminu.

12.23. Przykładowy wzór formularza reklamacji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

13. POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES W SERWISIE, INFORMACJE O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ)

13.1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Karmac zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 tj.).

13.2. Jeżeli Klient założy zamówienie, Karmac przetwarza dane osobowe Klienta wskazane w pkt 6.5.2 i 7.5.4 Regulaminu w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu realizacji zamówienia jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych, których podanie ze względu na właściwość świadczonej usługi jest niezbędne (obligatoryjne dane zostały wskazane w pkt 6.5.2 i 7.5.4) uniemożliwia założenie, utrzymywanie, korzystanie i obsługę Konta Klienta.

13.3. Jeżeli Klient założy Konto Klienta, Karmac przetwarza dane osobowe Klienta wskazane w pkt 6.5.2 Regulaminu w celu założenia i korzystania z Konta Klienta sklepu internetowego „Askan.pl”. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych, których podanie ze względu na właściwość świadczonej usługi jest niezbędne (obligatoryjne dane zostały wskazane w pkt 6.5.2 lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta uniemożliwia założenie, utrzymywanie, korzystanie i obsługę Konta Klienta.

13.4. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, Karmac przetwarza dane osobowe Klienta wskazane w pkt 6.5.2 i 7.5.4 Regulaminu w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne.

13.5. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, Karmac dane osobowe Klienta wskazane w pkt 6.5.2 i 7.5.4 Regulaminu w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne.

13.6. Administratorem danych osobowych jest Maciej Szczachor prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Karmac Maciej Szczachor w Komornikach (62-052) przy ul. Poznańskiej 139, NIP 7772774691, REGON 300534761.

13.7. Aby ułatwić korzystanie z serwisu www.askan.pl, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Karmac na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu www.askan.pl.

13.9. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

13.9.1. Internet Explorer

13.9.2. Chrome

13.9.3. Safari

13.9.4. Firefox

13.9.5. Opera

13.9.6. Android

13.9.7. Safari (iOS)

13.9.8. Windows Phone

13.9.9. Blackberry

13.10. Karmac nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

13.11. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem askan.pl. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

13.11.1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),

13.11.2. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,

13.11.3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

13.11.4. czas nadejścia zapytania,

13.11.5. pierwszy wiersz żądania http,

13.11.6. kod odpowiedzi http,

13.11.7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

13.11.8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony askan.pl nastąpiło przez odnośnik,

13.11.9. informacje o przeglądarce użytkownika,

13.11.10. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

13.12. Podsumowania mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę www.askan.pl. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem www.askan.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

13.13. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Karmac prowadząc sklep internetowy „Askan”, są następujące:

13.13.1. wymagania minimalne:

połączenie z siecią Internet;

przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja;

posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

13.14. W sklepie internetowym „Askan” nie jest możliwe korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu – podanie danych, które zostały wskazane w pkt 6.5.2 i 7.5.4 jako obligatoryjne, jest bowiem niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi jest (tj. w celu wykonania przez Karmac zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego „Askan”).

13.15. Karmac, stosownie do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 100 poz. 1024) zapewnia wysoki poziom technicznych środków bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego „Askan”, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione; w szczególności Karmac stosuje:

13.15.1. środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej oraz wobec treści przekazywanych przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego „Askan”,

13.15.2. korzystanie przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do

13.15.3. fizyczne lub logiczne zabezpieczenia chroniące przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności:

kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym administratora danych a siecią publiczną,

kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego administratora danych,

13.15.4. zabezpieczenia przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego,

a ponadto umożliwia dostęp do danych wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia za pomocą odpowiednio silnego hasła (dla każdego użytkownika odrębny identyfikator).

13.16. Istnieją następujące szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:

13.16.1. piractwo komputerowe,

13.16.2. otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej drogą elektroniczną (spam),

13.16.3. złośliwe oprogramowanie (malware), w szczególności wirus, robak, trojan, spyware, wabbit, keylogger, rootkit,

13.16.4. łamanie zabezpieczeń oprogramowania (cracing),

13.16.5. podsłuch komputerowy (sniffing),

13.16.6. rozszyfrowywanie danych (kryptoanaliza),

13.16.7. działania hakerów.

13.17. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń Klient powinien zaopatrzyć swoje urządzenie, które łączy się z Internetem, w aktualny program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Ponadto Klient powinien zaopatrzyć swoją pocztę elektroniczną w program wykrywającym obecność wirusów w wiadomościach e-mail oraz sprawdzać importowane dane przed ich otwarciem (uruchomieniem) za pomocą modułu skanowania pliku programu antywirusowego.

13.18. Zakazane jest dostarczania przez Klienta w ramach sklepu internetowego „Askan” treści o charakterze bezprawnym.

13.19. Klientowi przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego działania sklepu internetowego „Askan” w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje można kierować do Karmac pisemnie lub mailowo (dane kontaktowe podane są w pkt 15 Regulaminu.

13.20. Karmac obowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych spółce OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, NIP: 8992520556, REGON: 933029040

14. PRAWA AUTORSKIE

14.1. Prawa do zawartości strony internetowej sklepu internetowego „Askan.pl”, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, logo i innych treści i elementów, przysługują sklepowi internetowemu Karmac.

14.2. W związku z powyższym zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej sklepu internetowego „Askan” lub jej części bez zgody sklepu internetowego Karmac.

15. KONTAKT

Karmac

ul. Poznańska 139

62-052 Komorniki

Polska

NIP 7772774691

REGON 300534761

E-mail: biuro@askan.pl

Tel. 505962316

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Jeżeli Klient jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa miejsca zwykłego pobytu Klienta. Jeżeli przepisy te przewidują wyższy poziom ochrony konsumentów, niż wskazany w niniejszym Regulaminie, Strony obowiązują postanowienia wynikające z tych przepisów.

16.2. Jeżeli Klient nie jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego a sądami właściwymi do rozstrzygania sporów między stronami są sądy polskie.

DATA PUBLIKACJI REGULAMINU: 17.10.2017

Odstąpienie od umowy

Wzór reklamacji